Leerecosystemen

In een lokaal leerecosysteem vinden jong en oud kansen om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen en zo verder te groeien. Dit leerecosysteem wordt gevormd door verschillende lokale en (sub)regionale actoren, zoals culturele verenigingen, jeugdclubs, musea, bibliotheken, zorginstellingen, sportclubs en burgers. Zij creëren en ontsluiten samen contexten waarbinnen mensen ervaringen opdoen die zich buiten de klassieke leslokalen en de formele leer- en werkomgevingen bevinden. Jong en oud vinden hier (opnieuw) hun intrinsieke leergoesting. Mensen participeren hier vanuit passies, vanuit wat hen interesseert of wat ze graag doen, en niet omdat het moet.

Mentoren of coaches staan in deze contexten stil met mensen bij wat ze graag doen en waar ze in uitblinken. Samen met hen reflecteren ze over wat dit leert over interesses en talenten. Ze scheppen toekomstbeelden (waar wil ik geraken) en kunnen door een goede kennis van het aanbod mensen verder op weg zetten om een persoonlijke leerweg samen te stellen die verschillende leermogelijkheden combineert, binnen en buiten de formele leeromgevingen. Het leren beperkt zich niet tot de eigen buurt, wijk of stad. Wanneer het lokale leerecosysteem geen mogelijkheden biedt, verbindt het zich met andere lokale, regionale, nationale en internationale leerecosystemen. De mentoren of coaches kaarten de drempels die maken dat bepaalde groepen niet tot leren komen, zoals financiële en materiële drempels of mentale drempels zoals eerdere negatieve ervaringen met leren of een angstige of ‘onbekend is onbemind’ houding ten opzichte van leren, aan bij het lokaal bestuur.

Het lokaal bestuur faciliteert het leerecosysteem als een reflexief en dynamisch partnerschap volgens de principes van organisatienetwerken. Het lokaal bestuur waakt erover dat deze drempels die door de coaches of mentoren worden opgemerkt, aangekaart worden in het leerecosysteem. De actoren uit het leerecosysteem engageren zich om samen naar oplossingen te zoeken voor dergelijke drempels. 

De lokale en (sub)regionale actoren die samen het leerecosysteem vormen, maken hierbij flexibel gebruik van de rijkdom, expertise en mogelijkheden die de actoren en de lokale gemeenschap bieden in termen van wendbare ruimte, mensen en middelen. De actoren uit het formele leren, zoals scholen en bedrijven maken gebruik van de mogelijkheden die het leerecosysteem schept.

Jong en oud vinden in een lokaal leerecosysteem (opnieuw) hun intrinsieke leergoesting. Mensen participeren hier vanuit passies, vanuit wat hen interesseert of wat ze graag doen.