Privacyverklaring

De vzw ESF-Agentschap Vlaanderen (alle hierna de “Websitehouder”) hecht veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens van de bezoekers van deze website (hierna de “Website”).

In principe kan een bezoeker de Website bezoeken zonder enig persoonsgegeven in te geven. Om bepaalde delen van de Website of een bepaalde met de Website verbonden activiteit te kunnen uitvoeren, is de bezoeker echter verplicht om sommige persoonsgegevens te verstrekken, zoals, al naargelang het geval, zijn voornaam, naam, leeftijd of geboortedatum, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer, gebruikersnaam, paswoord, rijksregisternummer enz. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een bezoeker zich op de Website wil registreren of inloggen, lid wil worden bij het ESF-Agentschap Vlaanderen, nieuwsbrieven of e-zines wil ontvangen of via de Website met de Websitehouder wil communiceren of contact wil opnemen. Indien deze persoonsgegevens niet verstrekt worden, kan het betrokken deel van de Website of de betrokken activiteit niet uitgevoerd worden.

Indien een bezoeker persoonsgegevens ingeeft op de Website, geeft hij aan de Websitehouder zijn toestemming om deze te verwerken.

De Websitehouder treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van de verstrekte persoonsgegevens en kunnen de verwerking ervan opdragen aan verwerkers. De Websitehouder zal daarbij de noodzakelijke maatregelen nemen om de veiligheid van de verwerking van de persoonsgegevens te verzekeren.

De door de bezoeker verstrekte persoonsgegevens worden, al naargelang het geval, gebruikt voor het laten gebruiken door de bezoeker van het betrokken deel van de Website, de levering van de betrokken met de Website verbonden activiteit, het beantwoorden van de contactopname van de bezoeker, het beheer van de leden van ESF-Agentschap Vlaanderen, het toezenden van nieuwsbrieven of e-zines of andere met de Website verbonden communicaties (“direct marketing”) of voor statistische doeleinden. De persoonsgegevens worden niet aan derden meegedeeld.

De Website kan eventueel gebruik maken van “cookies”. Cookies zijn kleine elektronische bestanden die op de harde schijf van de computer van de bezoeker worden geplaatst. De door de Website geplaatste cookies hebben enkel als doel de verzending van een communicatie via een elektronisch communicatienetwerk uit te voeren of te vergemakkelijken of een uitdrukkelijk door de bezoeker van de Website gevraagde dienst van de informatiemaatschappij te leveren. De door de Website geplaatste cookies hebben onder meer als doel om een geregistreerde bezoeker van de Website de mogelijkheid te bieden zijn gebruikersnaam en/of paswoord automatisch op het scherm te laten verschijnen.

De bezoeker kan zijn webbrowser zo instellen dat deze informatie geeft over de ontvangst van een cookie of de mogelijkheid biedt het plaatsen van een cookie te weigeren. De bezoeker wordt er evenwel op gewezen dat, indien hij het plaatsen van cookies weigert, sommige webpagina’s van de Website zich mogelijks niet correct zullen openen of zelfs ontoegankelijk zullen zijn.

De bezoeker kan zijn wettelijk recht op toegang, verbetering en verzet tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden kosteloos uitoefenen door een schriftelijk, ondertekend en gedagtekend verzoek daartoe, samen met een recto-versokopie van zijn identiteitskaart, te richten aan de Websitehouder per gewone post naar ESF-Agentschap Vlaanderen, Gasthuisstraat 35, BE-1000 Brussel, of per e-mail op onthaalesf@esf.vlaanderen.be Indien het een elektronische identiteitskaart betreft, is ook een officieel attest van woonplaats vereist.